ambities

over ons

ambities

ruimte scheppen
DE UNIE ARCHITECTEN ontwikkelt visies en strategieën die ruimte scheppen en nieuwe kansen bieden. De werkwijze van het bureau is erop gericht de wensen van betrokken partijen te verbinden en heldere kaders te scheppen. Zo wordt kwaliteit gewaarborgd en tegelijkertijd ruimte gelaten voor nieuwe ontwikkelingen. Op die manier is en blijft een wenselijk eindbeeld het perspectief van alle betrokkenen, terwijl er in het proces veel vrijheid is.

accuraat ontwerpen
Ontwerpen in het weefsel van bijvoorbeeld een binnenstad vraagt om uiterste precisie. Natuurlijk wat betreft stedenbouw en architectonische detaillering, maar ook wat betreft de historische context en de gevoelens van bijvoorbeeld omwonenden.DE UNIE ARCHITECTEN neemt al deze factoren mee in een zorgvuldig en effectief proces, van initiatief tot en met realisatie. Het resultaat is meerwaarde voor de gebruiker én voor de omgeving.

samen bouwen
DE UNIE ARCHITECTEN heeft een ideale procesinrichting ontwikkeld, waarbij een optimale samenwerking ontstaat en alle betrokken partijen disciplineoverstijgend meedenken en verantwoording delen. Door heldere afspraken, wederzijds uitgesproken vertrouwen en gezamenlijk enthousiasme komt een gestroomlijnd bouwproces met minimale faalkosten tot stand. En dat betaalt zich ook uit in de klasse van het gebouwde resultaat.

bewust maken
Een duurzaam gebouw is een gebouw dat een gezond leefklimaat heeft, bijdraagt aan een aangename omgeving en vanzelfsprekend is in het gebruik. Duurzaam bouwen is alert gebruik maken van de snel voortschrijdende ontwikkelingen en inzichten wat betreft milieu, techniek en energie.Duurzaam ontwerpen volgens pvanb architecten is ontwerpen vanuit de overtuiging dat deze twee uitgangspunten elkaar in ieder ontwerp aanvullen en versterken. Dat levert bijzondere, flexibele gebouwen op die generaties lang mooi en bruikbaar blijven.

slim transformeren
Een aanpassing aan een al bestaand gebouw moet een dusdanige relatie met dit gebouw aangaan dat het geheel sterker is dan de som der delen. pvanb architecten onderzoekt zorgvuldig waar de al aanwezige kwaliteiten en het gebruik elkaar kunnen aanvullen en versterken. Natuurlijk moet niet alleen het nieuwe (of hernieuwde) gebruik optimaal gefaciliteerd worden; dit geldt ook voor eventueel gebruik tijdens de verbouwing. Een transformatie is pas echt zinvol als een gebouw ook in de toekomst aantrekkelijk en makkelijk aanpasbaar blijft.

nieuwsgierig blijven
Onderzoek is een belangrijk onderdeel van ieder ontwerp. Daarnaast investeertDE UNIE ARCHITECTEN ook aandacht en tijd in (ontwerpend) onderzoek in de vorm van workshops, ateliers en het organiseren van bijzondere samenwerkingsverbanden. Een belangrijke reden daarvoor is natuurlijk het verbreden van eigen kennis en inzicht en het op de hoogte blijven van en deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen. Maar belangrijker nog is de overtuiging dat inzicht een product is dat waardevoller wordt naarmate zij meer gedeeld wordt.

Download de bijlage bij deze pagina